Rishon_Lobby.jpg

מחירון סניף רמת גן

:כרטיסיות קטנות

:כרטיסיות גדולות

ההנחה ניתנת עבור הכרטיסיה הבאה שרוכשים*

:חוקי המחירון

לכרטיסיות יש תוקף של שנה שלמה מיום הרכישה

בכל מקרה של ביטול כרטיסיה לפני סיום התוקף:

משלמים רק על מספר השיעורים שנעשו בפועל, ולפי מחירי המחירון

* יש עמלה של 5 שקלים על החזרים לאשראי (חברות האשראי מחייבות אותנו)

עבור כרטיסיה שפג תוקפה - לא יינתן החזר כספי