top of page

מחירון סניף רמת גן

:כרטיסיות גדולות

ההנחה ניתנת עבור הכרטיסיה הבאה שרוכשים*

:חוקי המחירון

(כרטיסיות נוספות ותנאים מלאים נמצאים באפליקציה)

לכרטיסיות יש תוקף של שנה שלמה מיום הרכישה

בכל מקרה של ביטול כרטיסיה לפני סיום התוקף:

* משלמים רק על מספר השיעורים שנעשו בפועל, ולפי מחירי המחירון

* יש עמלה של 5 שקלים על החזרים לאשראי (חברות האשראי מחייבות אותנו)

עבור כרטיסיה שפג תוקפה - לא יינתן החזר כספי

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

bottom of page